ธนาคารความรู้เรื่อง สาระสำคัญและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก

1. การบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

2. จำนวนใดบวกกับศูนย์ได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น

3. การหาผลบวกของจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมา

บวกกัน ถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดครบสิบให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับจำนวน

ที่อยู่หลักถัดไปทางซ้าย

4. จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกัน สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิมสมบัตินี้

เรียกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก

5. การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่งแล้วหาจำนวนที่เหลือ หรือเป็นการ

เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่าต่างกันเท่าใด

6. จำนวนใดลบด้วยศูนย์ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้น

7. การหาผลลบของจำนวนสองจำนวน ให้นำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันของตัวตั้งลบด้วย

จำนวนของตัวลบ ถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบต้อง

กระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้น

8. การลบมีความสัมพันธ์กับการบวกกล่าวคือ ผลลบของจำนวนสองจำนวนใด ๆ เมื่อบวกกับ

ตัวลบจะเท่ากับตัวตั้ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: