สถานการณ์ปัญหาเรื่อง จำนวนนับ

คุณ อรนุช เป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาด วันนี้เธอมีผักขายได้แก่
1.ผักกาดขาว กิโลละ 20 บาท
2.ผักบุ้ง กิโลละ 10 บาท
3.ผักตำลึง กิโลละ 30 บาท
4.พริก กิโลละ 50 บาท
มีลูกค้ามาถามซื้อผักตำลึง 2 กิโล และซื้อผักกาดขาวอีก 5 กิโล โดยที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าผักเป็นแบงค์ 500จึงอยากทราบว่าราคาผักที่ลูกค้าซื้อไปรวมแล้วราคาเท่าไร และแม่ค้าต้องถอนเงินให้กับลูกค้าเป็นจำนวนเงินเท่าไรและนักเรียนจะมีวิธีการคิดเงินอย่างไรให้รวดเร็วทันใจลูกค้า.

โฆษณา

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด

ธนาคารความรู้ เรื่อง จำนวนเพาะ

จำนวนเฉพาะ
คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวเอง ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, … บางครั้งเรียกจำนวนเฉพาะว่า “ตัวประกอบเฉพาะ”

การหารลงตัว
– การหารด้วย 2 ลงตัว
จำนวนนับที่มีหลักหน่วยเป็นเลข 0, 2, 4, 6 หรือ 8 จะหารด้วย 2 ลงตัว
– การหารด้วย 3 ลงตัว
จำนวนนับใดจะหารด้วย 3 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ ผลบวกของเลขโดดทุกหลักของจำนวนนับนั้นหารด้วย 3 ลงตัว

– การหารด้วย 5 ลงตัว
จำนวนนับที่มีหลักหน่วยเป็น 0 หรือ 5 จะหารด้วย 5 ลงตัว

การแยกตัวประกอบ
คือ การคูณของตัวประกอบเฉพาะ
วิธีในการแยกตัวประกอบมี 2 วิธี คือ
1. วิธีการตั้งหารสั้น
Ex : จงแยกตัวประกอบของ 588
= 2 x 2 x 3 x 7 x 7
2. วิธีแยกตัวประกอบทีละ 2 ตัว
Ex : จงแยกตัวประกอบของ 478
= 2 x 239

ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) และ ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
ห.ร.ม. คือ ตัวมากที่สุดที่สามารถนำไปหารตัวที่เราสนใจได้ลงตัวทั้งหมด
ค.ร.น. คือ ตัวน้อยที่สุดที่ถูกหารด้วยตัวที่เราสนใจได้ลงตัวทั้งหมด

การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ทำได้ 3วิธี ได้แก่ การแยกตัวประกอบ การตั้งหารสั้น และการตั้งหารสองแถว
(1) การแยกตัวประกอบ
(2) การตั้งหารสั้น
(3) การตั้งหารสองแถว

ธนาคารความรู้ เรื่อง การจำแนกของจำนวนนับ

จำนวนนับจำแนกได้ 2 กลุ่มคือ จำนวนคู่ กับจำนวนคี่

จำนวนคู่
คือ จำนวนนับที่สามารถหารด้วย 2 ได้ลงตัวซึ่งสามารถเขียนแทนจำนวนคู่ได้เป็น 2n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มใด ๆ ได้แก่
… -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, …

จำนวนคี่
คือ จำนวนนับที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือ จำนวนนับที่ไม่สามารถหารด้วย 2 ได้ลงตัวซึ่งสามารถเขียนแทนจำนวนคี่ได้เป็น
– 2n + 1 เมื่อ n = 0, 1, 2, 3, … หรือ
– 2n – 1 เมื่อ n = 1, 2, 3, … หรือ จำนวนนับนั่นเอง ได้แก่…, -5, -3, -1, 1, 3, 5, …

ข้อควรรู้
1. คู่ + คู่ = คู่ เช่น 2 + 4 = 6
2. คี่ + คี่ = คู่ เช่น 3 + 5 = 8
3. คู่ + คี่ = คี่ เช่น 2 + 5 = 7
4. คู่ × คู่ = คู่ เช่น 8 × 10 = 80

ธนาคารความรู้ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ

สมบัติของจำนวนนับ

1. ตัวประกอบ คือ จำนวนนับซึ่งหารจำนวนนับใดๆ ได้ลงตัว  เช่น
เลข 4 เป็นตัวประกอบของเลข 8 เพราะว่าเลข 4 สามารถหารเลข 8 ได้ลงตัว
เลข 10 เป็นตัวประกอบของเลข 100 เพราะว่าเลข 10 สามารถหารเลข 100 ได้ลงตัว

2. จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 ซึ่งมีเฉพาะ 1 และจำนวนนั้นหารลงตัว

3. ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะ

4. ตัวประกอบร่วม คือ จำนวนนับซึ่งสามารถหารจำนวนนับใดๆ ตั้งแต่ 2 จำนวน ขึ้นไปได้ลงตัว

 5. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) คือ ตัวประกอบร่วม ซึ่งมีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวน เช่น ห.ร.ม. ของ 20 และ 30 คือ 10

6.พหุคูณ คือ จำนวนนับซึ่งมีค่าเป็นจำนวนเท่าของจำนวนนับใดๆ เช่น 100 เป็นพหุคูณของ 5

 7.พหุคูณร่วม คือ พหุคูณของจำนวนนับใดๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป เช่น 100 เป็นพหุคูณร่วมของ 5 และ 10

8. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) คือ พหุคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดของจำนวนนับใดๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป เช่น ค.ร.น. ของ 15 , 30 และ 60 คือ 60

9. ถ้าจำนวนที่ต้องการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไม่มีตัวประกอบร่วม   

 ห.ร.ม. = 1 

 ค.ร.น. = ผลคูณของจำนวนเหล่านั้นทั้งหมด

 10. ในกรณีจำนวนนับสองจำนวน ผลคูณของจำนวน = ห.ร.ม. × ค.ร.น.

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา